Algemene Voorwaarden Digitaal Toegankelijk (handelsnaam van Brthrs Agency B.V.)

Tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht, Hoofdkantoor, onder nummer 65067509. Te allen tijde raadpleegbaar op de website van Brthrs Agency B.V. & Digitaal Toegankelijk.

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. “Brthrs Agency B.V.” met handelsnaam “Digitaal Toegankelijk“: gevestigd te Utrecht, kantoorhoudend aan het adres Ravellaan 96 te Utrecht,  ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 65067509;

b. “klant” / “opdrachtgever”: iedere partij welke een overeenkomst aangaat met Brthrs Agency B.V..

1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Brthrs Agency B.V. en een klant waarop Brthrs Agency B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

2.1 De door Brthrs Agency B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 Brthrs Agency B.V. is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of electronisch wordt bevestigd.

2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Brthrs Agency B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brthrs Agency B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brthrs Agency B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Brthrs Agency B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Brthrs Agency B.V. zijn verstrekt, heeft Brthrs Agency B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

3.4 Brthrs Agency B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Brthrs Agency B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Brthrs Agency B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Brthrs Agency B.V. behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, als haar ter ore komt dat de verkregen informatie onjuist is.

3.7 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de klant Brthrs Agency B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de planning aanpassen.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Brthrs Agency B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Brthrs Agency B.V. de klant hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Brthrs Agency B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van dit honorarium gevolg heeft.

4.4 In afwijking van lid 3 zal Brthrs Agency B.V. geen meer kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Geheimhouding en Relatiebeding

5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.2 Informatie van administratieve aard is geen vertrouwelijke informatie.

5.3. Het is de opdrachtgever/klant verboden gedurende een periode van 24 maanden na beëindiging van de opdracht/project zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Brthrs Agency B.V. :

a. bedrijven of personen die op het moment van beëindiging van de overeenkomst cliënt, freelancer of werkzaam personeel zijn van Brthrs Agency B.V., dan wel gedurende twee jaren voorafgaand aan deze beëindiging cliënt, freelancer of werkzaam personeel van de Brthrs Agency B.V. of een daarmee gelieerde onderneming zijn geweest (hierna “relaties”), op welke wijze dan ook, direct of indirect, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet;

b. de sub a bedoelde relaties direct of indirect in zijn eigen of in het belang van derden te benaderen, teneinde hen te bewegen de relatie met Brthrs Agency B.V.  of een daarmee gelieerde onderneming te beëindigen ten behoeve van een concurrent, of zichzelve. De opdrachtgever dient zich in het algemeen te onthouden van iedere activiteit die de relatie tussen de werkgever en haar relaties in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden;

c. Het sub a en b gestelde is niet van toepassing indien het relaties betreft die door opdrachtgever zelve zijn geacquireerd.

5.4. Het is de opdrachtgever verboden gedurende een periode van 24 maanden na beëindiging van de opdracht/project met Brthrs Agency B.V. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brthrs Agency B.V. cliënten, freelancers of werkzaam personeel van Brthrs Agency B.V te bewegen hun arbeidsovereenkomst of overeenkomst met Brthrs Agency B.V. te beëindigen, teneinde op welke wijze dan ook te concurreren met Brthrs Agency B.V.

5.5. Indien de opdrachtgever in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in dit artikel handelt, zal hij, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 BW aan werkgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een niet voor rechtelijke matiging of compensatie (zijdens opdrachtgever) vatbare boetesom verbeuren ten bedrage van een bedrag van € 20.000,- onverminderd het recht van de Brthrs Agency B.V. om, daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Intellectuele eigendom en Gebruiksrecht

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Brthrs Agency B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2 De intellectuele (eigendoms-)rechten, ten aanzien van de door ons ontwikkelde rapporten, adviezen, ontwerpen,schetsen, tekeningen, software, broncodes, etc.  met daarbij behorende documentatie en materialen berusten bij Brthrs Agency B.V.. De wederpartij heeft het gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten en zal nimmer het eigendom daarvan verkrijgen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6.3 De auteursrechten op de door ons ontwikkelde rapporten, adviezen, ontwerpen,schetsen, tekeningen, software, broncodes, etc. blijven voorbehouden aan Brthrs Agency B.V..

6.4 Brthrs Agency B.V. behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.5 Opdrachtgever garandeert dat de alle rapporten, adviezen, ontwerpen,schetsen, tekeningen, software, broncodes, etc. die Brthrs Agency B.V. ter beschikking krijgt geen inbreuk maken op enig recht van intellectuele of industriële eigendom van derden, dan wel onderworpen zijn aan een geschil omtrent rechten van derden, in enig land, alsmede dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden, in enig land. Zij vrijwaart Brthrs Agency B.V. voor aanspraken van derden terzake. Indien het gebruik van het materiaal wordt verboden, zal Opdrachtgever na overleg met Brthrs Agency B.V..

6.6 Brthrs Agency B.V. zal geen bronbestanden van ontwikkelt materiaal zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,schetsen, tekeningen, software, broncodes enz, in welke vorm dan ook, delen en/of overdragen met de opdrachtgever, tenzij anders is afgesproken.

6.7 Wanneer Brthrs Agency B.V. en opdrachtgever afspreken dat artikel 6.2 niet van toepassing is;

zal de Opdrachtgever het gebruiksrecht en intellectueel eigendom hebben op alle rapporten, adviezen, ontwerpen,schetsen, tekeningen, software, broncodes, etc die Brthrs Agency B.V. ontwikkelt.

behoudt Brthrs Agency B.V. ten alle tijden het intellectueel eigendom op de ontwikkelde losstaande technieken. En heeft zij het recht, zonder toestemming, deze te gebruiken en te vermenigvuldigen in andere projecten en concepten die geen inbreuk maken op het gebruiksrecht of intellectueel eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 7. Opzegging, annulering en ontbinding van de overeenkomst

7.1 Beide partijen kunnen ten allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.

7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Brthrs Agency B.V. naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de klant daarvan heeft en de grond van opzegging.

7.3 De vorderingen van Brthrs Agency B.V. op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan Brthrs Agency B.V. ter kennis gekomen omstandigheden geven Brthrs Agency B.V. goede grond te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen voldoen; – indien Brthrs Agency B.V. de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.

7.4 In de hierboven genoemde gevallen is Brthrs Agency B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Brthrs Agency B.V. schadevergoeding te vorderen.

7.5 Annulering van Open trainingen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

7.6 Ingeval van wijziging van de Overeenkomst bij een training is een deelnemer van een training:

a) 25% van de prijs verschuldigd ingeval van wijziging binnen vier tot twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst;

b) 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd ingeval van wijziging binnen twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Brthrs Agency B.V..

8.2 Indien een klacht gegrond is zal Brthrs Agency B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant zinloos is geworden. Dit laatste dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Brthrs Agency B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 (Aansprakelijkheid)

Artikel 9. Honorarium

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vast honorarium is altijd exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten, 10% onvoorzien en auteurscorrecties.

9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Brthrs Agency B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend een uurtarief is overeengekomen.

9.3 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten, 10% onvoorzien en auteurscorrecties.

9.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten per maand in rekening worden gebracht.

9.5 Indien Brthrs Agency B.V. met de klant een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Brthrs Agency B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Brthrs Agency B.V. mag stijgingen in de productiekosten doorbereken. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de klant in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

9.6 Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 10. Betaling

10.1 De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Brthrs Agency B.V..

10.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Brthrs Agency B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Brthrs Agency B.V. is ontvangen.

10.3 Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de klant in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand plus € 45,- administratie-kosten.

10.4 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachtekosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Brthrs Agency B.V. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Brthrs Agency B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.5 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Brthrs Agency B.V. is voldaan.

10.6. Wanneer Opdrachtgever en Brthrs Agency B.V. andere afspraken maken over eigendomsrechten en/of Intellectueel eigendom van stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,schetsen, tekeningen, software, broncodes enz. zullen deze pas worden overgedragen op het moment dat de Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11. Faillissement

11.1 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.2 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.3 Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de klant. Deze kosten worden op een minimum gesteld van € 175,-. Indien Brthrs Agency B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.4 De klant is tegenover Brthrs Agency B.V. de door de Brthrs Agency B.V. gemaakte kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de klant aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Brthrs Agency B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de gebruiker verband houdend of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website, app, webapp, het account of andere diensten die Brthrs Agency B.V. heeft geleverd.

12.2 De gebruiker vrijwaart Brthrs Agency B.V. voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (1) het gebruik van de website, app, webapp, het account of andere diensten door de gebruiker, (2) de inhoud van het account en (3) het handelen en/of nalaten van de gebruiker in strijd met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

12.3 De aansprakelijkheid van Brthrs Agency B.V., voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

12.4 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Brthrs Agency B.V. maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

12.5 Gezien het op internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Brthrs Agency B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Brthrs Agency B.V. is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

12.6 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever schriftelijk mede te delen aan Brthrs Agency B.V.. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Brthrs Agency B.V. als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Brthrs Agency B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Brthrs Agency B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.2 Brthrs Agency B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Brthrs Agency B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Indien Brthrs Agency B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschilbeslechting

14.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen klant en Brthrs Agency B.V., in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht. Brthrs Agency B.V. blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 15. Domeinregistratie, Hosting en Website/App Onderhoud Systeem (Backend)

15.1 In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Brthrs Agency B.V., heeft Brthrs Agency B.V. het recht de website van de klant af te sluiten, klant toegang tot het Website Onderhoud Systeem te ontzeggen en de domeinnaam van de klant op te heffen.

15.2 Klant verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright en intellectueel eigendom. Klant zal niets op zijn website plaatsen waarvan klant niet zeker is dat hiervoor toestemming is gegeven door de rechthebbende.

15.3 Klant is verantwoordelijk voor de informatie die klant plaatst op zijn website, app of webapp.

15.4 De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van Brthrs Agency B.V..

15.5 Klant verklaart Brthrs Agency B.V. niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van klant, en verplicht zich Brthrs Agency B.V. direct op de hoogte te stellen als klant enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van klant op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van de overeenkomst.

15.6 Klant verklaart Brthrs Agency B.V. nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de website, app of webapp, servers en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen van het Website Onderhoud Systeem of servers. Brthrs Agency B.V. verplicht zich technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

15.7 Brthrs Agency B.V. staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde SPAMMEN). Mocht Brthrs Agency B.V. klachten ontvangen over SPAMMEN door klant heeft Brthrs Agency B.V. het recht om zonder vorm van bericht de website en email faciliteiten van klant uitschakelen.

15.8 Klant gaat een overeenkomst met Brthrs Agency B.V. voor hosting of het Website Onderhoud Systeem aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.

15.9 Klant gaat een overeenkomst met Brthrs Agency B.V. voor domeinregistratie aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.

15.10 Indien klant of de website van klant het functioneren van de server van Brthrs Agency B.V. in gevaar brengt heeft Brthrs Agency B.V. het recht zonder vorm van bericht de website en e-mail faciliteiten van klant uit te schakelen.

Artikel 16. App Stores

16.1 Brthrs Agency B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk wanneer een app wordt geweigerd in de winkel van applicaties door Apple, Google en/of Microsoft.

16.2 Brthrs Agency B.V. zal proberen om alle richtlijnen die Apple, Google en/of Microsoft ter beschikking stellen op te volgen.

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1 Op elke overeenkomst tussen Brthrs Agency B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.